2019

Mechanics vs. Energy/Environment related Materials and Systems

 1. Chao Lu^, Yuan Yang, Xi Chen*, Ultra-Thin Conductive Graphitic Carbon Nitride Assembly through van der Waals Epitaxy toward High-Energy-Density Flexible Supercapacitors. Nano Letters, 2019, 19: 4103-4111.
 2. Chao Lu^, Xi Chen*, An interfacial polymerization strategy towards high-performance flexible supercapacitors. Journal of Materials Chemistry A, 2019, 7: 20158-20161.
 3. Chao Lu^, Xi Chen*, Electrospun Polyaniline Nanofiber Networks toward High‐Performance Flexible Supercapacitors. Advanced Materials Technologies, 2019: 1900564.
 4. Chao Lu^, Xi Chen*, In-situ synthesized PEO/NBR composite ionogels for high-performance all-solid-state supercapacitor. Chemical Communications, 2019, 55: 8470-8473.
 5. Juzheng Song^, Liangliang Zhu^, Xiaoyang Shi^, Yilun Liu^, Hang Xiao^, and Xi Chen, Moisture Swing Ion-Exchange Resin-PO4 Sorbent for Reversible CO2 Capture from Ambient Air. Energy Fuels, 2019, 33: 6562-6567.
 6. Chen Zhang^, Wei Zhao^, Zhe Yang^, Fei Dang^, Yilun Liu^, and Xi Chen*, Vibration-to-Electric Energy Conversion via Electric Double Layer Redistribution of Graphene-Nickel Foam Electrode. Journal of the Electrochemical Society, 2019, 166: A3280-A3286.
 7. Zhe Yang^, Fei Dang^, Chen Zhang^, Shuocheng Sun^, Wei Zhao^, Ximeng Li^, Yilun Liu^, and Xi Chen, Harvesting Low-Grade Heat via Thermal-Induced Electric Double Layer Redistribution of Nanoporous Graphene Films. Langmuir, 2019, 35: 7713-7719.
 8. Lixi Liu^, Yan Chen^, Fei Dang^, Yilun Liu^, Xiaogeng Tian and Xi Chen*, Synergistic effect of supercritical CO2 and organic solvent on exfoliation of graphene: experiment and atomistic simulation studies. Physical Chemistry Chemical Physics, 2019, in press.
 9. Cuiying Dai, Zhuo Wang, Ke Liu, Xiaoxue Zhu, Xiangbiao Liao^, Xi Chen, Yong Pan, Effects of cycle times and C-rate on mechanical properties of copper foil and adhesive strength of electrodes in commercial LiCoO2 LIBs. Engineering Failure Analysis, 2019, 101: 193-205.
 10. Zhuo Wang, Caisheng Li^, Jun Shi, Huiyu Huang^, Cuiying Dai, Weiguo Mao^, Xi Chen, Daining Fang, Effects of technology parameters on stress in silicon-graphite based multilayer electrodes for lithium ion batteries. Journal of Physics D: Applied Physics, 2019, 52: 345501.
 11. Zhuo Wang, Huiyu Huang^, Li Zeng, Yuncheng Wang, Liang Lv, Cuiying Dai, Weiguo Mao^, Xi Chen, Daining Fang, In-operando deformation studies on the mechano-electrochemical mechanism in free-standing MWCNTs/V2O5 lithium ion battery electrode. Electrochimica Acta, 2019, 305: 101-115.
 12. Changmin Shi, Tianyang Wang, Xiangbiao Liao^, Boyu Qie, Pengfei Yang, Meijie Chen, Xue Wang, Arvind Srinivasane, Qian Cheng, Qin Ye, Alex Ceng Li, Xi Chen, YuanYang, Accordion-like stretchable Li-ion batteries with high energy density. Energy Storage Materials, 2019, 17: 136-142.
 13. Bingqing Xu, Haowei Zhai, Xiangbiao Liao^, Boyu Qie, Jyotirmoy Mandal, Tianyao Gong, Laiyuan Tan, Xiujia Yang, Kerui Sun, Qian Cheng, Meijie Chen, Yupeng Miao, Mian Wei, Bin Zhu, Yanke Fu, Aijun Li, Xi Chen, Wei Min, Yuan Yang, Porous insulating matrix for lithium metal anode with long cycling stability and high power. Energy Storage Materials, 2019, 17: 31-37.
Columbia Affiliations